فرشته ھایی که به صورت دائم در کنار شما ھستند فرشتگان نگھبان نامیده می شوند .

ابر فرشته اریل : به معناى شير ماده خدا ، نور اين فرشته صورتى كم رنگ است و در تأمين نيازها و مراقبت و درمان حيوانات يارى مى كند .

⚜️ كريستال مربوط رُز كوارتز ميباشد .

ابر فرشته عزراییل : به معناى كسى كه خدا به او كمك ميكند ، فرشته اسایش و رهایی از غم و غصه.

⚜️ کریستال مربوط کلسیت زرد، رنگ کرم وانیلی ميباشد .

ابر فرشته شموئل : به معنى كسى كه خدا رامى بيند ، با نور سبز كم رنگ و بر طرف کننده نگرانی و صلح و آرامش و عشق و در يافتن اشياء و موقعيت ها يارى مى كند .

⚜️ كريستال مربوط فلوريت سبز میباشد .

گابریل ( جبرئیل ) : لقب پیام اور خدا ، با رنگ مسی ( زرد تیره ) و او در باردار شدن و بزرگ کردن و سرپرستی فرزند و خلاقيت و نو آورى يارى ميرساند .

⚜️ كريستال مربوط سيترين ميباشد .

ابر فرشته هانیل : به معناى شکوه خداوند،با نور آبی کم رنگ مایل سفید و در هنگام عادات ماهانه و روشن ضميرى و نهان بينى و اشتياق و علاقه زيبايى .

⚜️ كريستال مربوط مون استون ( سنگ ماه ) مى باشد .

ابر فرشته جرمیل: به معناى رحمت خداوند، با رنگ بنفش مایل به سرخ ( بنفش بادمجونى ) او با احساسات در ارتباط است و کمک می کند تا بتوانیم زندگی را بازنگری و بخشش و تغييرات مثبت طراحى كنيم .

⚜️ كريستال مربوط آمیتیست میباشد .

ابر فرشته جوفیل : به معناى زيبايى خداوند و رنگ صورتى تيره ( بنفش روشن ) ديده ميشود . او شرايط منفى و پر آشوب را برطرف ميكند و به افكار و محيط ها زيبا و نظم ميدهد و انرژی منفی آن ھا را از بين ميبرد .

⚜️ كريستال مربوط تورمالين صورتى ميباشد .

ابر فرشته متاترون : او پیامبر انوخ بوده كه پس از زندگی مقدس در زمين به فرشته تبديل شد و با رنگ فیروزه سبز و صورتى پررنگ ( بنفش ) او به پیامبران و كودكان يارى ميرساند .

⚜️ كريستال مربوط تورمالين هندوانه اى ميباشد .

ابر فرشته ميخائیل ( میکاییل ) : به معنى کسی که شبیه خداست و با رنگ بنفش روشن روشن و آبی کبالتی است او ترس و شک و منفی ھا را از بين ميبرد او فرشته شجاعت قدرت حمایت و حفاظت ميباشد .

⚜️ کریستال مربوط سوگولیت رنگ بنفش و آبی سلطنتی ميباشد .

ابر فرشته راگویل : به معناى دوست خدا و رنگ سبز متمایل به آبی او در همه روابط هماھنگی و تعادل ایجاد میکند .

⚜️ کریستال مربوط آکوامارین رنگ ابی روشن ميباشد .

ابر فرشته رافائل : به معناى كسى كه كه درمان ميكند با رنگ سبز زمردين روشن او فرشته شفا و فراوانی است .

⚜️ کریستال مربوط زمرد یا مالاکیت ( رنگ سبز زمردی )

ابر فرشته رازیل : به معناى رازهاى خدا و با نور رنگین کمانی او فرشته رازهای معنوی درون و مسدوديت هاى فيزيكى و معنوى را از بين ميبرد و در زمينه تعبير خواب و يادآورى خاطرات گذشته به ما كمك ميكند .

⚜️ کریستال مربوط کوارتز شفاف ميباشد .

ابر فرشته ساندالفون : فرشته حقیقت و قدرت است و براى رهايى از تمايلات خشمگینانه و رساندن دعاهاى ما به خالق با فيروزه اى .

⚜️ کریستال مربوط فیروزه ميباشد .

ابر فرشته اورئیل : به معناى خدا نور است او فرشته خرد و دانایی كه ذهن ما را با بينش ها و ايده هاى جديد روشن ميكند و با رنگ زرد.

⚜️ کریستال مربوط کهربا ميباشد .

ابر فرشته زادکیل : به معناى درستکارى خدا او در زمينه بخشش و شفقت و در زمينه مشكلات حافظه و ديگر عملکرد ھای ذهنى كمك ميكند و با رنگ آبی تیره رنگ .

⚜️ کریستال مربوط لاجورد ميباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *